PIRKIMO TAISYKLĖS

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo (Silvijos Mikoliūnienės) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje "Abu2" (toliau “Abu2”) susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".
 2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje "Abu2", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti:
2.3.1. Informacija apie pirkėjo užsakymus yra saugoma mokesčių sumokėjimo tikslu, nes to reikalauja asmens pajamų mokesčių įstatymai;
2.3.2. "Abu2" dirba su MB "Šopiteka", kurie suteikia elektroninės prekybos platformą, todėl pirkėjo asmens dyomenys yra saugomi MB "Šopiteka" duomenų saugyklose;
2.3.3. Priklausomai nuo pirkėjo pasirinkimo, "Abu2" naudoja pirkėjo asmens duomenis užsakymo išsiuntimui ir bendradarbiauja su "AB "Lietuvos paštas" ir UAB "Omniva LT". Pirkėjo duomenys šiuo atveju naudojami tik užsakymo išsiuntimui.
2.4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.
 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "Abu2" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "Abu2" teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7 Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi "Abu2" teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.
5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 3 (tris) kalendorines dienas, užsakymas gali būti anuliuojamas.
6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Prekės Pirkėjui išsiunčiamos per 3-5 darbo dienas, nuo apmokėjimo patvirtinimo. Jei norimų prekių nėra ar šiuo laikotarpiu atsirado nenumatytų problemų susijusių su pristatymu, mes neatidėliodami informuosime klientą, jo nurodytais kontaktais.
6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.6. Pirkėjas priimdamas užsisakytas prekes, privalo patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Tuo atveju, jei prekių perdavimo – priėmimo metu Pirkėjas pastebi siuntos ir/ar prekių išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių komplektacijos neatitikimus, Pirkėjas turi tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant atstovui, kuris pristatė Jums siuntą, arba Lietuvos Pašto darbuotojui, kuris išdavė siuntą, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekių pažeidimo/neatitikimo aktą. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl:
- prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų  atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas;
- prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
6.7. Pirkėjas privalo el. paštu abudu.dirbtuves@gmail.com pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
7. Prekių kokybė, garantijos.
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje "Abu2" parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali skirtis.
8. Informacija ir komunikacija
8.1. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
8.3. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9. Baigiamosios nuostatos.
9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TAISYKLĖS
10. Prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".
10.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.
10.3 Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
10.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas, aprašančias iškilusią problemą.
10.5. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos. 
10.6 Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
10.7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
10.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
10.9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
10.10. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos. 
10.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 10.4-10.5,10.9-10.10 punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
10.12. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).
10.13. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
10.14. Negrąžinamos šios prekės:
10.14.1. panaudotos prekės;
10.14.2. prekės, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba buvo gaminamos pritaikant jas individualiems poreikiams.
11. Sugadinimas transportuojant
11.1. Kartais prekė gali būti pažeista pervežimo metu. Šiuo atveju Pardavėjas atlygina visus nuostolius. Jei prekė yra sugadinama Pirkėjui ją grąžinant Pardavėjui, už sugadinimą atsako klientas.
11.2. Pirkėjas priimdamas užsisakytas prekes, privalo patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Tuo atveju, jei prekių perdavimo – priėmimo metu Pirkėjas pastebi siuntos ir/ar prekių išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių komplektacijos neatitikimus, Pirkėjas turi tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant atstovui, kuris pristatė Jums siuntą, arba Lietuvos Pašto darbuotojui, kuris išdavė siuntą, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekių pažeidimo/neatitikimo aktą. 
11.3. Apie pastebėtus siuntos trūkumus, atsiradusius pervežimo metu Pirkėjas informuoja Pardavėją el. paštu abudu.dirbtuves@gmail.com
12. Pinigų grąžinimas
12.1. Jei grąžinamos prekės atitinka grąžinimo taisyklių reikalavimus, pinigai bus pervesti į Jūsų banko sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo grąžinamos prekės gavimo. Jei Jūsų grąžintos prekės neatitinka grąžinimo taisyklių reikalavimų, pinigai grąžinami nebus.
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios prekių grąžinimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
13.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.